Gratis offerte Geen voorrijkosten Gecertificeerde medewerkers
Lekkage? Bel direct onze spoedlijn 085 1308270
bel ons Bel direct 085 130 8270

Algemene & Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
definities van toepassing: Aannemer: Dakonderhoud Nederland.
Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
herstelwerkzaamheden, renovatie, onderhoud of andere werkzaamheden aanhet dak.

Artikel 1: Omvang/aanbiedingen:

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden van opdrachtnemer.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen van alle
uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever/cliënt.

1.3 Deze algemene voorwaarden stellen strijdige algemene voorwaarden van de
opdrachtgever/cliënt in de verhouding tussen opdrachtnemer en de
opdrachtgever/cliënt.

1.4 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de
opdrachtnemer het recht om
het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

1.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en
gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere
door de opdrachtnemer verstrekte gegevens binden haar niet.

1.6 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor de opdrachtnemer slechts bindend, indien
deze door haar schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd (ondertekend). De opdrachtnemer
heeft het recht een opdracht/order zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet
aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering voortvloeit
en/of zal ontstaan. Niettemin zal de opdrachtnemer de opdrachtgever van de
weigering.

1.7 De omvang van de verplichtingen van de opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald door de
opdrachtbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na
aanvaarding van de offerte door de opdrachtnemer zal de opdrachtgever
de opdracht schriftelijk bevestigen. (terugzending kopie offerte)

De overeenkomst is voor de opdrachtnemer slechts bindend indien de
opdrachtgever de
de schriftelijke bevestiging “voor akkoord” ondertekend aan de opdrachtnemer heeft geretourneerd .

1.8 Ten aanzien van opdrachten en de uitvoering daarvan wordt opdrachtnemer slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd door hen die
zijn
daartoe gerechtigd zijn blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer is ingeschreven .

1.9 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn in een offerte nimmer begrepen: verborgen
gebreken en al het overige dat niet vooraf kan worden vastgesteld.

1.10 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te annuleren door middel van een
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. In geval van annulering is de opdrachtgever
ons de schade verschuldigd die wij lijden ten gevolge van de annulering. Deze schade
bestaat onder meer uit geleden verlies en gederfde winst en de kosten die wij reeds hebben
hebben gemaakt; voorbereiding, uitvoering van de overeenkomst, waaronder gereserveerde
productiecapaciteit, ingekochte materialen, diensten en opslag.

1.11 Offertes voor brand-, storm- en waterschade zijn nimmer kosteloos, mits de opdracht
uitgevoerd door de opdrachtnemer, dit zal altijd vooraf worden vermeld aan de
opdrachtgever.

Artikel 2: Prijzen:

2.1 Alle offertes en de gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW
en vermeld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De prijzen zijn gebaseerd op de
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren , zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen, premies en verzekeringen
etc.

2.2 Indien de kostprijzen en/of de prijzen, waarvoor opdrachtnemer
producten van derden en/of leveranciers betrekt,
tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en het tijdstip van levering wijzigingen ondergaan, heeft opdrachtnemer
het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen of de
de opdracht te annuleren , terwijl de opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die
direct of indirect uit deze wijziging of annulering voortvloeit en zal voortvloeien. Deze
laat onverlet het recht van de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3: Levering van materialen voor onderhoud en reparatie of in verband
met verkoop:

3.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn. Alle
door opdrachtnemer geleverde materialen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor rekening en risico van opdrachtnemer.
opdrachtnemer. Laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van opdrachtnemer.
opdrachtnemer.

3.2 De opgave van levertijden en de uitvoering van het werk
vermeld in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten zijn naar beste weten gedaan en
zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. De
(oplever)tijden gelden derhalve steeds bij benadering (approximatief).
Bij overschrijding van deze termijnen kan de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.
Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever derhalve niet het recht, ook niet na
ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, dan wel tot opschorting
of opschorting van enige uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichting.
nietig, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld
.

3.3 De materialen worden geacht door de aannemer of door de opdrachtgever te
te zijn
aanvaard, zodra de materialen bij de opdrachtgever zijn aangevoerd en gelost.

3.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn
vervalt bij het plaatsen van de opdracht, zal de feitelijke levering niet eerder behoeven plaats te vinden dan na ontvangst
van de eerste betalingstermijn.

3.5 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is de opdrachtnemer bevoegd
om
3.5 Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is de opdrachtnemer bevoegd dit gedeelte te leveren, dan wel met de levering te wachten totdat de gehele opdracht gereed is. Bij
levering van
orders en onderdelen overeenkomstig het voorgaande, alsmede bij aflevering van opeenvolgende
onderdelen van een order krachtens de overeenkomst, wordt elke levering geacht een
afzonderlijke overeenkomst.

3.6 Voor opdrachten die een waarde vertegenwoordigen van minder dan vijftig euro zullen de
worden de werkelijke voorrijkosten en administratiekosten in rekening gebracht.

3.7 Opdrachtnemer heeft het recht om een minimum afname
voor levering van nader te bepalen materialen vast te stellen.

3.8 Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land van waaruit de materialen worden
geëxporteerd en die tot gevolg hebben dat de levering of productie alsmede een wijziging in de status van de
opdrachtgever, ontslaan de opdrachtnemer te allen tijde van de verplichting tot
uitvoering van de opdracht.

3.9 Bij aflevering van goederen of levering van halffabrikaten dient opdrachtgever
opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, ervoor zorg te dragen

A. dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen moeten worden opgeslagen, dan wel waar de
bewerking moet plaatsvinden, zodanig is dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet kan
kan plaatsvinden.

B. dat de toegang tot het terrein of de woning of het bedrijfsterrein waar de levering moet
plaatsvindt onbelemmerd is en voorts dat alle medewerking wordt verleend om een vlotte
aflevering mogelijk te maken.

C. dat, indien gebruik moet worden gemaakt van een takel, lift of kraan, daartoe de gelegenheid wordt
gegeven om dit te doen. Schade die hierdoor ontstaat is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
de opdrachtnemer in gebreke is gebleven .

D. dat elektriciteit, lucht, verwarming en
water aanwezig zijn in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht .
De werkzaamheden worden geacht te worden verricht tijdens de normale werkuren, tenzij
anders is overeengekomen. Schade aan zaken van de opdrachtgever, ontstaan in het
kader van aanneming van werk of uitvoering, komt niet voor rekening van de opdrachtnemer
tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 4: Specifieke risico’s:

4.1 In het belang van de opdrachtgever en de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer
alle werkzaamheden verrichten met inachtneming van het bepaalde in Richtlijn 2001/45/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001, waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen
voor de veiligheid en gezondheid van werknemers van arbeidsmiddelen op de
arbeidsplaats. Op grond van de Nederlandse en Europese regelgeving dient de opdrachtnemer
moeten voldoen aan alle gegeven voorschriften op het gebied van milieu, veiligheid en
arbeidsomstandigheden op de arbeidsplaats. Indien de opdrachtnemer op grond van
van bovengenoemde wetgeving en besluiten genoodzaakt is extra maatregelen op de werkplek te
werkplek te treffen ten behoeve van
veiligheid en gezondheid, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor
de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken (dit is
geheel aan de zijde van de opdrachtnemer), in ieder geval totdat de veiligheidsmaatregelen zijn
zijn getroffen en de daarmee samenhangende verhoging van de prijs, alsmede
eventuele prijsverhogingen met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.2 Het verwijderen van daktrimmen op
muuraansluitingen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht kan nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld in verband met het losraken van stenen e.d.

4.3 Indien de aannemer geen rekening heeft kunnen
met de toestand van het dak eerst nadat hij een offerte heeft uitgebracht of eerst wanneer hij ter plaatse is gekomen voor de uitvoering van het werk, geldt het bepaalde in
artikel 1.6 van de algemene
voorwaarden onverkort van toepassing.

4.4 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer in kennis te stellen van de aanwezigheid
of gebruik van schadelijke stoffen, zoals asbest en/of eternit, etc.
De opdrachtnemer zal in ieder geval de verwerking (inclusief sloop en verwijdering) van
dergelijke schadelijke stoffen. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, indien de opdrachtnemer
ontdekt
dergelijke stoffen tijdens de verwerking of uitvoering van de opdracht, de uitvoering van de opdracht op te schorten
of de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang te staken (dit is geheel aan de zijde van Opdrachtnemer), in ieder geval totdat
beschermende maatregelen zijn genomen en de verhoging in verband met het risico
van de prijs, alsmede de
prijsverhogingen in verband met het verwijderen van dergelijke stoffen met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4.5 Bij het reinigen van daken is het nooit geheel uitgesloten dat er water kan binnendringen.

4.6 De opdrachtgever kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk stellen voor schade aan een dak
dat reeds aanwezig was.

4.7 Indien de aannemer een dak heeft gecoat, is het nooit uit te sluiten dat dakpannen
aan elkaar zijn geplakt.

Artikel 5: Klachten:

5.1 De opdrachtgever wordt geacht
5.1 De opdrachtgever wordt geacht het door de opdrachtnemer geleverde materiaal onmiddellijk na ontvangst te hebben goedgekeurd.

5.2 Reclames over gebreken met betrekking tot de geleverde materialen dienen
5.2 Reclames over gebreken met betrekking tot de geleverde materialen dienen binnen tien dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis van de opdrachtnemer te worden gebracht.

5.3 In geval van afkeuring van de materialen zal de opdrachtnemer
de gelegenheid geboden om de afgekeurde materialen opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren
.

5.4 Verwerkte en/of doorverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat
opdrachtgever enig recht op reclame toekomt.

Artikel 6: Niet toerekenbare tekortkomingen / Overmacht:

6.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden van zodanige aard dat
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dergelijke
omstandigheden zijn onder meer: het geheel of gedeeltelijk
verzuim van een derde van wie producten moeten worden ontvangen
overheidsbeperkingen van welke aard dan ook, weersinvloeden, mobilisatie,
oorlog, epidemieën, staking, industriële bezetting, ziekte van personeel,
bedrijfsstoringen, brand, inbeslagneming, defecten aan machines
transportmoeilijkheden en voorts elke andere omstandigheid die de opdrachtnemer
redelijkerwijs niet had kunnen voorzien en waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft
.

6.2 Indien ten gevolge van een tekortkoming of
overmacht die niet aan hem is toe te rekenen, niet of slechts met moeite aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij
gerechtigd
de overeenkomst met de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of, indien deze opschorting zes maanden heeft
heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.
In dat geval komen de verplichtingen uit de overeenkomst tot een einde, zonder dat de
partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. In geval van
gedeeltelijke nakoming door de opdrachtnemer is de opdrachtgever
een redelijk deel van de totale prijs verschuldigd.

6.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van
werkzaamheden aan:
Alle achterstallige gebreken aan en op het dak.

Artikel 7: Betaling en incasso:

7.1 Indien op de factuur geen datum is vermeld waarop de factuur dient te zijn betaald,
dient de factuur te zijn bijgeschreven op de eigen
bankrekening van de aannemer te zijn bijgeschreven binnen 7 dagen na factuurdatum . (tenzij anders overeengekomen met de opdrachtnemer) Vanaf
de datum dat de betaling door de opdrachtgever/afnemer had moeten plaatsvinden tot de datum
van betaling, is de opdrachtgever/cliënt
in verzuim , zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever/cliënt verschuldigd
de wettelijke rente verschuldigd cumulatief per
maand over het factuurbedrag of het resterende bedrag vanaf de factuurdatum , waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend.
gerekend, dit alles zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever. Een en ander onverminderd de verdere rechten die de
opdrachtnemer te dier zake kan doen gelden. Alle kosten voortvloeiende uit of verband houdende met
het geldend maken van haar rechten door de opdrachtnemer, voortvloeiend uit of in verband
met de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst van koop en verkoop, waaronder alle
kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor
rekening van de opdrachtgever/cliënt. De
in de boeken van opdrachtnemer opgenomen bedragen voor voornoemde kosten leveren volledig bewijs op ten aanzien van de ontwikkeling van de
voormelde kosten, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

7.2 Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen,
waarbij iedere vervallen termijn geacht wordt een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

7.3 In geval de opdrachtgever
enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, een schuldregeling treft met zijn crediteuren,
surséance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement wordt verklaard
haar bedrijf sluit of overdraagt of ontbindt, wordt de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen op hem van toepassing wordt verklaard, alsmede indien beslag
wordt gelegd, is elke vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar.
volledig opeisbaar. De opdrachtnemer heeft in dat geval tevens het recht de overeenkomst te ontbinden, voor zover deze
nog niet (volledig) is uitgevoerd, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en de reeds geleverde, nog
onbetaalde zaken terug te nemen, een en ander onverminderd het recht op
schadevergoeding of tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

7.4 De opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist en de fout te hebben erkend, indien
geen schriftelijk
7.4 De klant wordt geacht de factuur als juist en de fout erkend te hebben, indien geen schriftelijk protest is aangetekend binnen de 7 dagen na factuurdatum.

7.5 Een reclame met betrekking tot bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting
van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud:

8.1 De geleverde materialen blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle
verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en
kosten.
De opdrachtgever verplicht zich de zaken gedurende deze periode deugdelijk op te slaan en
deze te verzekeren tegen alle calamiteiten.

8.2 Zolang de materialen eigendom van de opdrachtnemer zijn, mag de opdrachtgever deze slechts
verwerken of doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, waaronder niet is begrepen
verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod,
verbeurt de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
een onmiddellijk opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro , zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de koopprijs is onmiddellijk
volledig opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van opdrachtnemer.

8.3 De opdrachtnemer heeft het recht producten die hij van de opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden
tot voldoening van alle kosten die opdrachtnemer heeft besteed voor de
uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of
deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde of op andere producten, tenzij de opdrachtgever
voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 9: Aansprakelijkheid:

9.1 Behoudens de verplichting van de opdrachtnemer tot
te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel dan wel terugbetaling van de koopprijs in geval van fabricagefouten, is de
opdrachtnemer nimmer
aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever of door derden geleden of te lijden schade. aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

9.2 Aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiend uit de
aanwezigheid en/of (mede)gebruik van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is
altijd voor rekening van de opdrachtgever en deze zal de opdrachtnemer ter zake volledig
de opdrachtnemer terzake zo nodig volledig vrijwaren , behoudens in geval van opzet of grove schuld.

9.3 De opdrachtnemer heeft aldus het recht iedere aansprakelijkheid af te wijzen en
opdrachtgever te verwijzen naar de fabrikant van het (de) desbetreffende product(en), van wie
de opdrachtnemer de materialen heeft aangeschaft.

9.4 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurverschillen
betreffende dakproducten, deze kunnen altijd verschillen bij de fabrikant, dit geldt ook voor gevel
pannen ten opzichte van de dakpannen.

9.6 Bij een dakreparatie is het nooit 100% uitgesloten dat er water onder de
dakconstructie.

9.7 Bij het reinigen/mossen en coaten van daken kan de aannemer nooit garanderen
hoe lang de aanslag weg zal blijven, factoren als schaduw
zijden/atmosferische vervuiling, bomen e.d. spelen hierbij altijd een rol.
9.8 De aannemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade veroorzaakt
door lekkages, deze zullen op de verzekering van de opdrachtgever verhaald moeten worden.

Artikel 10: Algemeen:

10.1 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
ongeldig zijn of worden, blijft de overeenkomst voor het overige van kracht.
van kracht blijven. Partijen zullen
overleg plegen over de bepalingen die ongeldig zijn of niet rechtsgeldig zijn , teneinde een vervangende regeling te treffen.

10.2 Opdrachtnemer garandeert, voor zover van toepassing, dat de
geleverde producten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of
andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien dit niettemin moet
worden erkend door opdrachtnemer of dit door een Nederlandse rechter in
gerechtelijke procedure bij een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een
door de opdrachtnemer geleverde product inbreuk maakt op rechten van derden als
als hiervoor bedoeld, zal opdrachtnemer te harer keuze, na overleg
het betreffende product bij de opdrachtgever vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, of
het recht verwerven om ter zake een licentie te verlenen, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen
terugbetaling van de ervoor betaalde prijs, verminderd met
de normaal te achten waardevermindering , zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
De Klant verliest evenwel het recht op de
voornoemde prestaties indien hij
vorderingen van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld niet zodanig tijdig en volledig ter kennis van de opdrachtnemer heeft gebracht, dat de opdrachtnemer
zijn rechten terzake naar behoren heeft kunnen verdedigen.

10.3 De opdrachtgever is verplicht
deugdelijk te
het werk, waaronder begrepen het gebouw of het te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, voor zijn rekening te verzekeren op basis van CAR.

Artikel 11: Ontbinding:

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen
dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever
in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, of de
de bevoegdheid om te beschikken over
over zijn vermogen of over grote delen daarvan door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen:

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van
van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de
Gebruiker niettemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij
zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 14: Garantie

1. Opdrachtnemer geeft garantie op zijn diensten zoals overeengekomen in de offerte.

2. De garantie vangt aan op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.

3. Indien als gevolg van het feit dat het dakwerk niet op de juiste wijze is aangebracht
en/of de kwaliteit van de geleverde dakbedekkingsmaterialen
onvoldoende blijkt te zijn en er waterlekkage optreedt, zal de aannemer binnen een
redelijke termijn nadat de aannemer schriftelijk heeft verzocht, ontvangen,
de oorzaak van deze waterlekkage voor eigen rekening herstellen.

4. In geval van reclame is de verplichting van de aannemer uitsluitend beperkt tot de
kosten van werkzaamheden en materialen die noodzakelijk zijn
om een deugdelijk herstel van eventuele gebreken conform de instructies uit te voeren.

5. Aanspraak op bovenstaande punten betekent niet dat de garantie langer zal duren
dan de oorspronkelijk overeengekomen garantietermijn.

6. Deze garantie vervalt niet, tenzij veroorzaakt door overbelasting en/of wanneer de
lekkage het gevolg is van het bewegen van de onderliggende stalen dakplaten en/of de
daarop geleverde en aangebrachte isolatie.

7. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of andere schade van
welke aard dan ook, tenzij door grove schuld of nalatigheid, welke door de opdrachtgever kan worden
door de opdrachtgever kan worden aangetoond .
Uitsluitingen van garantie.
De garantie is niet van toepassing
wanneer werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht door een ander dan de opdrachtnemer.
indien gebreken en/of schade zijn veroorzaakt door:
a. Ondeugdelijk onderhoud/geen onderhoud

b. Verkeerd gebruik

c. Opzettelijke nalatigheid

d. Storm (= wind met windsnelheid groter dan 20 m/sec.), hevige sneeuwval, brand, blikseminslag, overstromingen, natuurrampen en explosies, schade door derden, vandalisme of enige
andere vreemde oorzaak.

e. Abnormale milieuverontreinigingen, waaronder, maar niet beperkt tot, agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën.

f. Zilte atmosfeer of elk contact met zout water.

g. Buitensporige temperaturen, die niet veroorzaakt worden door het klimaat.

h. Gebreken van constructieve aard, waaronder het functioneren van de onderliggende
constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

i. Onvoldoende en/of onjuist geplaatste hemelwaterafvoeren.
Partijen verplichten zich voorafgaand aan elke procedure alles in het werk te stellen om
te komen tot een onderlinge regeling van alle onenigheden en/of geschillen die
ontstaan met betrekking tot en/of een beroep doen op de uitvoering van de garantie.